کنفرانس در درس مطالعات اجتماعی یکی از شیوه های تدریس می باشد که دبیر محترم جناب آقای بختیاری با برنامه ریزی و جهت آمادگی هر چه بیشتر دانش آموزان این مهم انجام شد.

فهرست