دانش آموزان پایه نهم آقای محمد جواد نانکلی در مسابقات استانی اذان مقام دوم را کسب نمودند.

فهرست