بعد از برگزاری امتحانات نوبت اول ارزیابی توسط دبیران صورت گرفته و کارنامه (کارنامه توصیفی مستمر، کارنامه کارگاه فنی، کارنامه کارگاه هنر، کارنامه تربیت بدنی، کارنامه رویش ۱)و پک آموزشی و نمونه سوالات ترم اول از تمام دروس و جزوات زبان انگلیسی2 و تربیت بدنی 2 تحویل والدین گردید.

ارائه تحویل کارنامه به صورت حضوری بوده و پیرامون وضعیت آموزش و برنامه مطالعاتی دانش آموزان گفتگو صورت گرفت.

فهرست