تهیه و تنظیم کارنامه ترم دوم و تحویل کارنامه جامع و ترم دوم سال تحصیلی 1400_1399 به دانش آموزان و اولیا گرامی دانش آموزان.