کادر اداری و اجرایی

معاونت اجرایی انضباطی

جناب آقای محمود حیدری

معاون آموزش

جناب آقای محتشمی

امور اداری

جناب آقای صابر اسدی

فناوری اطلاعات

جناب آقای جواد فرج اللهی

مسئول پایه هفتم

جناب آقای محتشمی نیک

مسئول پایه هشتم

جناب آقای جمالی

مسئول پایه نهم

جناب آقای محمدرضا شاه محمدی

مربی پرورشی

جناب آقای پاک بین جو

مهماندار

جناب آقای حسن نصیری
فهرست