کادر آموزشی

1403- 1402

جناب آقای حسینی نیا
دبیر ریاضی پایه هفتم
جناب آقای ذاکر
دبیر عربی هفتم
جناب آقای بختیاری

دبیر مطالعات اجتماعی

جناب آقای نصرتی

دبیر مطالعات پایه هفتم

جناب آقای امین

دبیر ادبیات فارسی

جناب آقای مرندی

دبیر قرآن کریم

جناب آقای احسان کاشانی

دبیر علوم

جناب آقای حاجی بابایی

دبیر علوم پایه هفتم

جناب آقای دماوندی

دبیر ریاضی پایه هشتم

جناب آقای روحانی

دبیر تربیت بدنی

جناب آقای فتاح

دبیر قرآن هفتم و نهم

جناب آقای محتشمی

دبیر پیام آسمانی نهم

جناب آقای جمالی

دبیر پیام آسمانی و سبک زندگی هشتم

جناب آقای پاک بین

دبیر پیام آسمانی و سبک زندگی هفتم

جناب آقای محمدطاهری

دبیر زبان انگلیسی

جناب آقای شاه محمدی

دبیر خوشنویسی

جناب آقای زیوری

دبیر ریاضی پایه نهم

جناب آقای مظلومی

دبیر کار و فناوری

جناب آقای زین العابدینی

دبیر عربی پایه هشتم و نهم

جناب آقای علیمحمدی

دبیر ورزش

کادر آموزشی

1402- 1401

جناب آقای ایل بیگی
دبیر ریاضی
جناب آقای محتشمی
دبیر عربی
جناب آقای بختیاری

دبیر مطالعات اجتماعی

جناب آقای قیطاسی

دبیر پیام آسمانی

جناب آقای فتاح دماوندی

دبیر رایانه

جناب آقای مرندی

دبیر قرآن کریم

جناب آقای احسان کاشانی

دبیر علوم

جناب آقای سید حسنی

دبیر کارگاه و هنر

جناب آقای داودی

دبیر ریاضی

جناب آقای کامران محمد طاهری

دبیر زبان انگلیسی

کادر آموزشی

1401 – 1400

جناب آقای حسینی نیا
دبیر ریاضی
جناب آقای برخورداری
دبیر عربی
جناب آقای نصرتی

دبیر مطالعات اجتماعی

جناب آقای قیطاسی

دبیر پیام آسمانی

جناب آقای فتاح دماوندی

دبیر رایانه

جناب آقای صافی

دبیر شیمی

جناب آقای سید حسنی

دبیر کارگاه فنی

جناب آقای فرج اللهی

دبیر رایانه

جناب آقای سلطان محمدی

دبیر پیام آسمانی و آمادگی دفاعی

جناب آقای امین

دبیر ادبیات فارسی

جناب آقای مرندی

دبیر قرآن کریم

جناب آقای آصفی

دبیر زبان انگلیسی

جناب آقای بناکاران

دبیر کارگاه هنر

جناب آقای کاشانی

دبیر ریاضی

جناب آقای محمدی

دبیر عربی

جناب آقای جهان مهر

دبیر تاریخ

جناب آقای بوجاریان

دبیر ورزش

جناب آقای روحانی

دبیر ورزش

جناب آقای خطیب دماوندی

دبیر پیام آسمانی

جناب آقای حاجی آقا بابایی

دبیر فزیک و شیمی

جناب آقای بختیاری

دبیر جغرافیا مدنی

جناب آقای شاه محمدی

دبیر خوش نویسی

جناب آقای زارعی

دبیر فزیک و زمین

جناب آقای نور محمدی

دبیر ریاضی

فهرست