جهت شادابی و سلامتی دانش آموزان در هفته چند مرتبه نرمش صبحگاهی انجام می شود.

فهرست