با برنامه ریزی های دبیر محترم علوم دانش آموزان جهت فهم بیشتر درس به گروه های مختلفی تقسیم بندی شده اند، با توجه به پیشرفت های گروه، از گروه های برتر پایه هشتم و نهم تقدیر به عمل آمد.

فهرست