کسب مقام اول جشنواره نوجوان خوارزمی ( مرحله منطقه ای در سطح مدارس شهرستان دماوند) در رشته پژوهش، با محوریت نقد و بررسی تغییرات معماری سنتی و مدرن؛ توسط دانش آموزان گرامی پایه هفتم : ابوالفضل قاسمی و علی خلیلی شهانقی و به راهنمایی استاد گرامی جناب آقای حمیدرضا زارعی