انجام مشاوره تماس تلفنی به دانش آموز پایه نهم . ویژه مشاوره و هدایت تحصیلی و برنامه های مطالعاتی و آزمون هفتگی و تکالیف پایان هفته . و موضوعات پیرامون انتخاب رشته