شرکت دانش آموزان در مسابقات قرآن و اذان شهرستان دماوند

جهت مشاهده فیلم مسابقات کلیک کنید. 

فهرست