طراحی و وارد کردن سوالات در سامانه ی آموزشی شما جهت امتحانات میان ترم توسط مسئول پایه ها

طراحی و وارد کردن سوالات در سامانه ی آموزشی شما جهت امتحانات میان ترم توسط مسئول پایه هفتم آقای سید حسنی و مسئول پایه نهم آقای فتاحی

فهرست