امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 1402-1401 به صورت هماهنگ استانی برای پایه نهم و به صورت داخلی برای پایه های هفتم و هشتم آغاز گردید.
این امتحانات از تاریخ 30 اردیبهشت شروع و تا 24 خرداد ادامه دارد.

 

فهرست