به مناسبت نواخته شدن زنگ ایمنی مدارس امروز در مدرسه موتلفه اسلامی مانور زلزله با حضور دانش آموزان برگزار گردید ودانش آموزان با نواخته شدن زنگ زلزله خود را در مکان‌های امن قرار دادند .
فهرست