روز سه شنبه مورخ 18 اردیبهشت ماه جهت آمادگی هر چه بیشتر دانش آموزان برای امتحانات پایان ترم دوم دومین جلسه تقویتی زبان انگلیسی برگزار گردید.

فهرست