درس کار و فناوری یکی از دروس کارورزی دانش آموزان در دبیرستان دوره اول می باشد که با توجه به وجود کارگاه در مدرسه و آموزش های دبیر محترم کار و فناوری دانش آموزان عزیز به ساخت دست سازه ها پرداختند

فهرست