با پایش دانش آموزان در طول سال تحصیلی توسط معاون محترم پرورشی دانش آموزانی که در زمینه فرهنگی و پرورشی مستعد هستند انتخاب و جلسه ای برای بهبود مسائل فرهنگی مدرسه با این عزیزان برگزار گردید و هر یک از دانش آموزان مسئولیتی را بر عهده گرفتند.

فهرست