جلسه هماهنگی آموزش دبیرستان جهت پایان امتحانات خرداد ماه و صدور کارنامه کلی و تفکیکی دروس برگزار گردید و همچنین در این جلسه در مورد برگزاری کلاسهای تابستان محتوا و برنامه ریزی آن ، بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید برنامه ای پیرامون این موضوع طراحی و ارائه گردد .