? برگزاری جلسه شورای مدرسه پیرامون شروع سال تحصیلی جدید و برگزاری کلاسهای تابستانی و ارائه کارنامه ?

 

موضوع جلسه:
نحوه شروع و زمان کلاسهای تابستانی و کارنامه پایانی نوبت دوم برگزار گردید.
ثبت نام نهایی دانش آموزان برای سال تحصیلی جدید.