در روز سه شنبه مورخ 18 اردیبهشت ماه 1403 جلسه دانش افزایی اولیای گرامی پایه هفتم برگزار و در انتهای جلسه کارنامه میان ترم دوم توزیع گردید.

فهرست