در روز دوشنبه مورخ 20 آذر ماه از ساعت 10 لغایت 11 جلسه دانش افزایی اولیای پایه هفتم

و در روز سه شنبه مورخ 21 آذر ماه از ساعت 10 لغایت 11 جلسه دانش افزایی اولیای پایه هشتم برگزار گردید.

فهرست