دستور جلسه:

      بیان و تشریح ، شرح وظایف انجمن

    انتخاب ساز و کار اجرایی مناسب برای تحقق وظایف انجمن

   آشنایی با هوشمند سازی مدرسه جهت تحقق ادبیات مشترک فی مابین اعضای

   تصمیم گیری در مورد راه کار مناسب برای کسب نظرات از کلیه اولیا در مورد موضوعات مختلف آموزشی ، پرورشی و

    تصمیم گیری در مورد راه کارمناسب  برای کسب نظرات از معلمین محترم مدرسه در مورد موضوعات و مسایل مختلف آموزشی ، پرورشی و…

فهرست