شرکت دانش آموزان عرشیا محمدی و محمد رضا واسعی گروه برتر شهرستان دماوند در مسابقات استانی در رشته آزمایشگاه علوم