همزمان با مبعث رسول اکرم (ص) جشن تقدیر از دانش آموزان ممتاز برگذار گردید.

فهرست