مراسم جشن تکلیف دانش آموزان پایه هشتم واقع در مسجد الرضا و جلسه توجیهی والدین

 

فهرست