کسب مقام اول جشنواره نوجوان خوارزمی در رشته علوم آزمایشگاهی در بین مدارس شهرستان دماوند توسط دانش آموزان گرامی : عرشیا محمدی و محمدرضا واسعی

 

فهرست