همزمان با آغاز هفته معلم ثبت نام از دانش آموزان جدید الورود پایه هفتم آغاز گردید که با رعایت پروتکل های بهداشتی طی زمان بندی های انجام شده صورت می پذیرد.