آماده سازی و توزیع کتاب سال تحصیلی به اولیا محترم و دانش آموزان گرامی در سال تحصیلی جدید