برگزاری مشاوره فردی (تلفنی و حضوری) ویژه نوبت دوم سال تحصیلی و رصد برنامه مطالعاتی و آموزشی هر دانش آموز پایه هشتم با رعایت شیوه نامه های بهداشتی

 

فهرست