همزمان با ایام اتمام سال تحصیلی جلسات مشاوره فردی با دانش آموزان پایه نهم جهت راهنمایی بهتر دانش آموزان با فرایند انتخاب رشته برگزار گردید.
فهرست