از روز شنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه 1403 امتحانات پایان ترم شروع و دانش آموزان مطابق برنامه امتحانی در مدرسه حضور بهم می رسانند.

فهرست