از روز یکشنبه مورخ 5 آذرماه از ساعت 7:55 لغایت 8:45 آزمونهای میان ترم اول برگزار می گردد.

فهرست