به دانش آموزانی که در سطح شهرستان در مسابقات ورزشی مختلف موفق به کسب مقام شده بودند جوایز اهدا شد و از آنها تقدیر گردید.

فهرست