اهداف و برنامه ها

اهداف

  • ارتقاي استانداردهاي آموزشي

  • ارتقاي پژوهش در آموزش

  • ارزشيابي ميزان اثر بخشي ياددهي- يادگيري با روش­هاي متفاوت

  • ارتقاي آگاهي دانش آموزان از طريق دستيابي به دانش روز

  • ارتقاء دانش و نگرش و توانمندي اساتید  

  • توسعه آموزش الكترونيكي و از راه دور 

  • شكوفا سازي استعدادهاي درخشان در منطقه

فهرست