با هماهنگی های انجام شده توسط معاون محترم پرورشی تعدادی از قاریان قرآنی شهرستان در مدرسه حضور بهم رساندند و طی جلسه ای از دانش آموزانی که مستعد قرائت قرآن هستند تست گرفته شد

فهرست