در راستای تشویق دانش آموزانی که مقید به نماز اول وقت هستند و همچنین انگیزه برای مابقی دانش آموزان در روز پنج شنبه مورخ 27 مهر ماه 1402 اردوی نیم روزه سالن فوتسال و باغ روستای تاریخی مراء برگزار گردید.

فهرست