اردوی تفریحی آبشار آینه رود با حضور دانش آموزان پایه های هفتم ، هشتم و نهم و جمعی از مربیان در تاریخ 1402/2/27 برگزار گردید.

فهرست