ارائه برنامه مطالعاتی و جدول زمان بندی جهت مطالعه بهتر دروس
جدول برنامه ریزی درسی به صورت ماهانه برای دانش آموزان ارسال میشود .و مطابق این جداول متبرک مطالعاتی تکمیل و به مسولیت پایه تحویل میگردد.

فهرست