جناب آقای بختیاری دبیر محترم آموزش آمادگی دفاعی پایه نهم در راستای درس به دانش آموزان آموزش تیراندازی دادند.

فهرست