جهت آمادگی آزمون های نوبت اول و آزمون تستی رویش دبیرستان دوره اول دماوند اقدام به برگزاری آزمون رویش گروهی کرد.
این آزمون در سامانه آموزشی شما به صورت گروهی انجام شد

فهرست