آزمایش و آزمایش کردن تجربه ای است که مورد توجه دانش آموزان قرار می گیرد از این رو و جهت درک واقعی مسائل درسی با صلاحدید دبیر محترم، دانش آموزان یک زنگ در آزمایشگاه حاضر می شوند و به آزمایش موارد درسی می پردازند.

فهرست